රන්සර අන්තර්ජාතික රේඩියෝවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු…! Welcome To Ransara International Radio…! ගීත ඉල්ලීම සඳහා Song Request පිටුවට පිවිසෙන්න. ඔබ කැමති ගීතයට ඔබ කැමති වේලාවක සවන් දීමේ හැකියාව රන්සර අප විසින් ඔබට සලසා ඇත. සියලුම ගීත ඉල්ලීම් ස්වයන්ක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ඔබ කැමති ගීත ඔබ විසින්ම තෝරා අපගේ ගීත පෙළගැස්මට එක් කිරීමේ හැකියාව අප ඔබට සලසන්නෙමු. ඔබ වඩාත්ම ප්‍රිය කරන සින්දු අහන්නත් මිතුරු මිතුරියන් හඳුනා ගන්නත් රන්සර අන්තර්ජාතික සේවය.. www.ransara.lk
STUDIO QUALITY CD QUALITY
[ Song Requests ] [ Play List ]
r<http://nederlandseradio.nl/>adio.com.lk<http://adio.com.lk/>
[ Song Requests ] [ Play List ]

.............Like Us On Facebook.............
[ Song Request ] [Play List] [About Us ] [Contact Us] [Feed Back] [Chat Guide]

Ransara Radio is the no 1 Sri lankan "e radio" which stream Sinhala and hindi music. Ransara International Service is a Live International Radio incorporated with Internet, streaming (in radio Broadcasting) all around the world. The priority is given to Sinhala and Hindi classical songs. And using public chat it facilitates people to change their ideas, meet friends and ect.

Copyright © 2016 Ransara Radio International Service. All Rights Reserved.